projektinmating

Projektnamn
EkoNU
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.01.2012
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Projektet riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga jordbruksproducenter i den ekologiska branschen i regionerna Österbotten och Nyland.

Beskrivning

Projektets målsättning är att

  • öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter
  • höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen hos projektets målgrupp 

Projektets verksamhet
”EkoMentorskap”, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella och internationella aktörer inom den ekologiska näringen. Den planerade verksamheten baserar sig på de uppgifter och åsikter som kom fram i förstudieprojektet Eko.nu.

Kontaktperson
Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare)
YA! Yrkesakademin i Österbotten
tfn 044-750 3220

Micaela Ström
tfn 044-380 7771

Thomas Snellman
tfn 040-827 3549
Partners
De bakomliggande organisationerna till projektet Eko_Nu! är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten.
Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings-sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Luomutietoverkko, Finlands svenska Marthaförbundet
Finansiär
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EUGFJ
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • EJFLU
  • NTM

Yrkesakademin i Österbotten | 2019