projektinmating

 • EUsocialfond
Projektnamn
BOOSTing Competencies
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.09.2014
Projektslut
31.08.2016
Målgrupp
Europeiska yrkesutbildare och Lärare
Beskrivning

Yrkesakademin i Österbotten (YA) jobbar ständigt för att utveckla verksamheten, förbättra kvaliteten på utbildningarna och pröva nya inlärningsmetoder. Genom mobilitetsprojekt, som t.ex. BOOSTING Competences (BOOSTing), kan YA främja kunskapsutbyte i samarbete med andra europeiska yrkesutbildare. YA antog 3.5.2011 ett Pedagogiskt program, AKTIVT LÄRANDE, där organisationen strävar efter att erbjuda förutsättningar för studerande att uppnå sina individuella mål. Aktivt lärande tar fasta på ett antal kompetenser som YA anser vara viktiga för den personliga utvecklingen, för personlig framgång och för ett livslångt lärande. Dessa kompetenser liknar de, som man ofta anser att en entreprenör behöver för att lyckas. Sådana egenskaper kan vara t.ex. stark vilja, drivkraft, initiativkraft, motivation, ansvarskänsla, samarbetsförmåga osv. För att införa Aktivt lärande i praktiken, förutsätts att lärarkåren, organisationen och det pedagogiska ledarskapet har ett gemensamt mål i sikte. YA behöver en lärarkår som vill och kan hjälpa varje studerande att utveckla sin potential, utveckla sin självkunskap och nå sina individuella mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier. För att detta ska lyckas krävs:

 • Rätt kunnande och värdegrund inom lärarkåren
 • En organisation som stöder införandet och upprätthållandet av Aktivt lärande
 • Pedagogiskt ledarskap som stöder och leder det pedagogiska arbetet och utvecklingen

För att det Pedagogiska programmet ska få en stabil förankring i organisationen krävs identifierbara aktiviteter till vilka programmet är direkt länkat. Inom projektet BOOSTing utgörs dessa aktiviteter av:

 1. Kunskapsutbyte för personal genom jobbskuggning/studiebesök
 2. Kompetensfrämjande IA-perioder utomlands för studerande
 3. Kunskapsutbyte genom studiebesök för två grupper av avdelningschefer och ledningsmedlemmar

Målsättningen är således att samtidig somt kompetenser och färdigheter förstärks genom kunskapsutbyte, internationella och interkulturella erfarenheter, så förankrar YA det Pedagogiska programmet med aktivt lärande i sin organisation. Det samma gäller ECVET-rutiner med arrangemang kring mobilitetsperioderna och fokus på inlärningsresultat och genomskinlighet av desamma samt erkännande av färdigheter erhållna i andra länder eller sammanhang. YA bör se till att tillvarata och värderar den kunskap de studerande har sedan tidigare och förstå hur den tidigare kunskapen påverkar läroprocessen. Lärandet ska socialiseras och individualiseras t.ex. genom individuella studievägar och val. Entreprenöriellt lärande kan ses som en övergripande helhetssyn på pedagogernas arbete och skolans uppgift i stort. Desto bättre det aktiva lärandet är förankrat i lärprocessen, desto bättre förutsättningar kan YA skapa för att den studerande ska bli en självständig och aktiv kunskapssökare – en Aktivt lärande och entrprenöriell individ, d.v.s. en europeisk medborgare med goda förutsättningar till ett aktivt yrkesliv eller fortsatta studier.

Aktivt lärande baserar sig på entreprenöriellt lärande. Detta lärande är också en målorienterad strategi för att organisera och leda skolan, en struktur för verksamhetsutveckling samt en processorienterad pedagogisk form. Entreprenöriellt lärande handlar inte om att utbilda egenföretagare, utan om att förbereda de studerande för det moderna samhällets utmaningar genom att ta vara på och stimulera egenskaper som brukar tillskrivas entreprenörer, t.ex. drivkraft, initiativkraft, motivation, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Hela tanken kring det aktiva lärandet tar sin avstamp i den studerandes aktiva roll i sin egen läroprocess och förmågan till självledarskap – både i samband med sina studier vid YA men även i fortsättningen av sitt liv som en aktiv och självreglerande individ. IA-perioder utomlands för studerande är ett utmärkt sätt att främja studerandes språkfärdigheter, självkänsla, drivkraft och motivation samtidigt som det är yrkesmässigt kompetenshöjande och ökar den kulturella medvetenheten.

För personalen och YA:s lärare, avdelningschefer samt ledningsgruppens representanter främjar kunskapsutbytet den yrkesmässiga kompetensen men ger samtidigt även nya infallsvinklar kring internationaliseringsprocessen inom YA, möjlighet att knyta nya kontakter och ger ledningens representanter en mera konkret bild av internationellt samarbete och utveckling.
Målgrupperna inom detta projekt är därför studerande, lärare och övrig personal samt avdelningschefer och ledningsgruppsrepresentanter.

Samarbetspartnerna är sedan tidigare bekanta för YA genom t.ex. mobilitetsverksamhet eller tidigare projektverksamhet. Samarbetet med dessa partner har varit positivt och de har valts ut utgående från vad de kan erbjuda. Det internationella samarbetet ska också bygga på ömsesidiga intressen. 

 • The Minerva Academy of Pop Culture (AvP)  erbjuder kurser inom musik och design.
 • Bfw BremenIBremerhaven är en mycket aktiv tysk yrkesutbildare inom vindkraftenergi. Samarbetet med denna utbildare inleddes 2013 med jobbskuggning för lärare.
 • CAREMALTA och MCAST på Malta erbjuder kunskapsutbyte och expertis inom Social-, Hälso- och Idrottsområdet. YA samarbetar sedan flera år tillsammans med dessa organisationer och de IA-platser de erbjuder är värdefulla för YA:s studeranden, som fått bekanta sig med äldreomsorg på privatägda äldreboenden samt barnsjukvård på ett stort centralsjukhus.
 • EPAD i Lissabon i Portugal kan som samarbetspartner erbjuda IA-platser inom dagisverksamhet och kunskapsutbyte för lärare men också bidra till att öka medvetenheten om ett mångkulturell samhälle. Genom internationella projekt har EPAD tillsammans med sina studerande arbetat för att motverka traditionella stereotyper och fördomar, respektera skillnader och ojämlikheter samt acceptera olika tankesätt.
 • European Office i Skellefteå är en relativt ny samarbetspartner där utbyte hittills främst gjorts i form av lärarutbyten och jobbskuggning.
 • Hersleb vgs i Oslo i Norge. För många studerande är ett utbyte inom Norden det första steget och YA har ett behov av att erbjuda fler IA-platser i Norge.
 • METEGDER är en paraplyorganisation som grundats för att bidra till utvecklingen av teknisk och yrkesinriktad utbildning i Istanbul i Turkiet. Genom detta samarbete kan studerande inom Naturbruks och miljöområdet få tillgång till IA-platser och få erfarenheter om inom en helt annan arbetskultur och ett annat odlingsklimat. Även närvårdarstuderande erbjuds IA-platser i Istanbul.

 

Kontaktperson
Partners
Finansiär
CIMO genom ERASMUS+ programmet för livslångtlärande
Status
Relaterade projekt
Bilagor
 • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019