projektinmating

  • EUsocialfond
Projektnamn
Jämställdhet givetvis - SECiSo II (Equality of Course - SECiSo II), S21437
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.10.2018
Projektslut
30.06.2023
Målgrupp
För att åstadkomma önskade förändringar är personer i de ungas och studerandes direkta närhet den primära
målgruppen. Dvs personal i skolan (förutom projektpersonalen) och handledare på arbetsplatsen som via
utvecklingsarbetet motverkar avbrott och marginalisering. Handledare på arbetsplatserna, fungerar som målgrupp i aktiviteter för att höja kompetensen hos dem och utveckla en hållbar struktur för utbildning på arbetsplats.
Övriga yrkes- och gemensamma ämneslärare och handledare, förutom projektpersonalen, kommer att fungera som målgrupp för insatser för t ex utveckling av en struktur för fortbildning och mentorering av lärare (train the trainers) och ökad kvalitet i utbildning (både i skolans lärmiljöer och i utbildning på arbetsplats).
Beskrivning

Syftet med projektet är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningen och att underlätta målgruppen
ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen lärare vid
olika yrkesutbildningar och representanter från arbetslivet i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom
hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet. Projektet
kommer att utveckla och testa olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte. Digitala
medier är också ett nödvändigt verktyg för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor
geografisk yta och som ett medel för att hålla kvar studerande/arbetstagare som valt en otraditionell utbildning och
yrke.

Avsikten är att genom att inkludera lärare och handledare, utveckla nya delmoment i utbildningen samt att utveckla
nya digitala lösningar med avseende på tillgänglighet.

Det transnationella partnerskapet består av Yrkesakademin i Österbotten i Finland, RSMH i Sverige, Come In i
Hamburg samt ImpulSE vid Hanze University i Holland. Utbytet organiseras via workshops, skuggning och
utarbetande av verktyg och modeller (utbyte mellan sakkunniga). Nya kanaler och forum öppnas mellan traditionella
aktörer och civilsamhället. Den efterfrågade effekten är att skapa förutsättningar för djupare förståelse kring
jämställdhet och psykosociala problem. Målet är en ökad kapacitet för jämställdhet, att förebygga unga psykiska
ohälsa, inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden genom att bygga en plattform och en verktygsback för
metodutbyte, där parterna bidrar med olika kompetenser och metoder samt för att sprida erfarenheter kring avhopp
och prevention.

Kontaktperson
Harriet Bystedt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Det transnationella partnerskapet består av Yrkesakademin i Österbotten i Finland, RSMH i Sverige, Come In i
Hamburg samt ImpulSE vid Hanze University i Holland.
Finansiär
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland och Yrkesakademin i Österbotten
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • Hävkraft
  • NTM
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019