projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Delaktig och Välmående tillsammans
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
19.12.2022
Projektslut
30.04.2025
Målgrupp
Studerande hos de finlandssvenska utbildningsanordnarna som är med i utvecklingsversksamheten. Pedagoger och personal som jobbar med studerande och deras välbefinnande och påverkningsmöjligheter.
Beskrivning

Huvudmålet för YA:s del är att stärka de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan genom ökad studerandekårsverksamhet. 

Utvecklingen av studerandekårverksamheten sker genom att

  • handledaren för studerandekårsstyrelsen får stöd av ett team av lärare/handledare, för att utveckla verksamheten i föreningsform vid YA:s alla fyra enheter
  • nya modeller och rutiner som fokuserar på gemenskapsskapande och trivselfrämjande aktiviteter, förbättrad kommunikation och ökade påverkningsmöjligheter utvecklas.
  • samtliga fyra campus har verksamhet och möjlighet till deltagande och påverkan genom distansmöten och -aktiviteter utvecklas.
  • tematisk verksamhet som är branschöverskridande utvecklas.
  • fortbildning och stöd för personal som vill verka som handledare för studerandekårsverksamhet ordnas.
  • medverkan i det nätverk som skapas med studerandekårerna från andra skolor i nätverket
  • studerandes påverkningsmöjligheter och representation i läroanstaltens beslutande och rådgivande organ stärks.
  • uppmärksamma var och ens ansvar och andel i samt möjlighet att påverka den miljö och kultur man verkar i.
Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Axxell är projektägare och förutom YA är Folkhälsan, Optima och Prakticum med i projektet.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsverksamheten.
Status
Relaterade projekt
Delaktig och trygg
Bilagor
  • Axxell

Yrkesakademin i Österbotten | 2019