projektinmating

  • EUsocialfond
Projektnamn
EVLEC - Enhancing Versatile Learning Environments in a Cultural context
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.06.2018
Projektslut
31.05.2020
Målgrupp
YA:s studerande och personal.
Beskrivning

Det övergripande syftet med Erasmus+ KA1 projektet EVLEC – Enhancing Versatile Learning Environments in a Cultural Context är att möta de utvecklingsbehov som reformen gett upphov till för att kunna trygga en kvalitativ inlärning i mångsidiga lärmiljöer. Genom internationella UA-perioder för studerande (3-8 veckor) samt kunskapsutbyte för personalen (1 veckas jobbskuggning eller 2-3 dagar som medföljande personal/studiebesök) förväntas följande målsättningar nås:

A) För studerande en ökad inlärning i mångsidiga lärmiljöer samt stärkta digitala och kulturella kompetenser. UA-perioder utgör en utmärkt och organiserad form av inlärning i mångsidig lärmiljö eftersom de omfattar både lärande vid YA, i digital miljö (med verktyg som Digital Storytelling och O365) samt vid en europeisk arbetsplats. Erfarenheter inhämtade ifrån andra kulturer och lärmiljöer fungerar motiverande och stärkande, gynnar det aktiva lärandet samt stärker attraktionskraften på arbetsmarknaden.

B) För personalen stärkt handledning i mångsidiga lärmiljöer, och ökad erfarenhet av internationell arbetsplatshandledning samt digitala hjälpmedel. Genom kunskapsutbyte är det möjligt att jobbskugga europeiska kollegor, delta i kurs, genomföra studiebesök, jämföra och utbyta erfarenheter, utveckla den egna yrkeskompetensen, stärka sin erfarenhet av internationell arbetsplatshandledning och digitala hjälpmedel. Genom denna kombination får personalen dyrbar erfarenhet av inlärning i annan lärmiljö.

C) Ett stärkt partnersamarbete, ökad tillgång till kvalitativa mobilitetsplatser samt stärkta rutiner för internationell arbetsplatshandledning. Erfarenheterna förväntas ge upphov till nya dokument som t.ex. check list för arbetsplatshandledning, som stöder både YA samt den mottagande partnern. ECVET rutiner används som kvalitetssäkrande åtgärd för att trygga en kvalitativ inlärning. Erfarenheterna hoppas också resultera i en KA2-projektansökan med fokus på användningen av digitala hjälpmedel och -arbetsmetoder i lärandet.

Målsättningen med EVLEC är också en långvarig nytta i form av ökad kulturell medvetenhet samt kännedom om Erasmus+ programmet både hos YA och samarbetspartners. En aktiv och produktiv internationell mobilitets- och utbytesverksamhet verkar positivt för YAs attraktionskraft och profil som värdig samarbetspartner. Erfarenheterna tros också stärka de studerandes aktiva lärande, attraktionskraft på arbetsmarknaden och ge långvariga effekter inom yrkeskarriären. För personalen är målet att finna insikt som fungerar både kompetenshöjande och motiverande på lång sikt. Slutligen förväntas EVLEC leda till en ökad insikt om den internationella verksamheten för YAs studerandekår samt föräldrar och vårdnadshavare.

Kontaktperson
Johanna Svedström-Söderman och Susanna Vestling
Partners
CareMalta, MCAST-Malta College of arts, science and technology, SIC Malaga Spain, Luso-Formatar, S.A Lisbon Portugal, ALFMED France, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Iceland, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Danmark, Jällagymnasiet Sverige, Heimdal videregående skole Norge
Finansiär
ERasmus+
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019